SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter - 9789152500637 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter
   
 
Titel:SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter
Utgivningsår:2021
Omfång:504 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500637
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet anser att den svenska strategin på tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin.

Utredningen föreslår bland annat:

- att det ska införas ett förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak,

- en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter,

- ett generellt krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter,

- produktkrav för tobaksfria nikotinprodukter som måste uppfyllas för att produkterna ska få tillhandahållas,

- att tillverkare, importörer och distributörer ska vara skyldiga att vidta åtgärder om de anser, eller har skäl att anse, att en tobaksfri nikotinprodukt inte är säker, av god kvalitet eller på annat sätt inte är förenlig med den föreslagna lagen eller anslutande föreskrifter,

- en ordning för tillsynen av reglerna om tobaksfria nikotinprodukter som i allt väsentligt följer den ordning för tillsyn som gäller på övriga tobaksområdet,

- att Folkhälsomyndigheten, kommunen, Polismyndigheten och länsstyrelsen får möjlighet att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att reglerna om tobaksfria nikotinprodukter ska följas,

- att snussubstitut ska omfattas av livsmedelslagen vilket bland annat innebär krav på godkännande av livsmedelsanläggningar och att Livsmedelsverket ges möjlighet att utfärda föreskrifter.

Den nya lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet ska få tillhandahållas på marknaden även efter ikraftträdandet.

 
  © 2017 Jure AB