SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården - 9789152500576 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
   
 
Titel:SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
Anmärkning:2 volymer
Utgivningsår:2021
Omfång:1373 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500576
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap redovisar de aspekter av uppdraget som berör försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det omfattar hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig.

I delbetänkandet föreslår utredningen bland annat:

- en ändring av Socialstyrelsens instruktion där den uppgift myndigheten har i dag att på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap och för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap görs om till en löpande uppgift,

- ett genomförande av ett system för lagerhållning av sjukvårdsprodukter i Sverige indelat i fyra nivåer,

- att bestämmelsen i 5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen förtydligas så att det framgår att med utrustning avses de läkemedel, det blod, den sjukvårdsmateriel eller den övriga utrustning som behövs för att bedriva god vård,

- att det i hälso- och sjukvårdslagen införs krav på kommuner och regioner i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården att ha en utökad lagerhållning av i stort sett alla kategorier av sjukvårdsprodukter. Omfattningen av denna lagerhållningsskyldighet får inte överstiga en månads normalförbrukning inom kommunens respektive regionens ansvarsområde,

- att apotekens grunduppdrag i lagen om handel med läkemedel ändras så att det även framgår att apotekens lagerhållning ska anpassas utifrån konsumenternas behov på den marknad som öppenvårdsapoteket verkar på så att så många kunder som möjligt ska kunna expedieras direkt,

- en ny lag om lagerhållningsskyldighet,

- att Läkemedelsverket ska få fatta beslut om användning av enstaka pro-dukter från sådana lager för att skydda liv och hälsa i vardagen,

- att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att i samråd med övriga berörda aktörer, framför allt kommuner, regioner, Läkemedelsverket och Försvarsmakten, ta fram sådana underlag som krävs för att regeringen ska kunna besluta om vilka sjukvårdsprodukter som ska lagerhållas,

- att Läkemedelsverket ska få i uppdrag att kartlägga vilken produktion av läkemedel och medicintekniska produkter som sker i Sverige och vilka beroenden denna har avseende insatsvaror,

- att det statliga bolaget Research Institutes of Sweden (RISE) får i uppdrag dels att stödja industrins omställning i kris och krig genom till exempel användandet av nya tekniker samt att bolaget ska upprätthålla sådan förmåga som krävs för att certifiera sjukvårdsprodukter,

- att Apotek Produktion & Laboratorier AB får ett utökat samhällsuppdrag som innebär att bolaget ska upprätthålla verksamheten inom samhällsuppdraget i hela hotskalan,

- att Läkemedelsverket får i uppdrag att genomföra omvärldsbevakning i syfte att tidigt identifiera och analysera händelser på den nationella och globala arenan som påverkar eller riskerar att påverka tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter,

- att Läkemedelsverket får i uppdrag att ta fram en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter i Sverige,
ett nytt mandat för omfördelning av resurser,

- att de tidsbegränsade föreskrifter som Läkemedelsverket har beslutat avseende omfördelning av läkemedel mellan öppenvårdsapotek och sjukhusapotek under covid-19 bör gälla tills vidare,

- att det ska inrättas särskilda beredskapsapotek med en lämplig geografisk spridning över hela landet,

- att den skyldighet som den som bedriver partihandel med läkemedel i dag har att leverera läkemedel till öppenvårdsapotek utökas så att leveransskyldigheten även omfattar leveranser till sjukhusapotek,

- att staten genom Socialstyrelsen bör avtala med de största distributörerna av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter om deras medverkan i krisberedskapen och totalförsvaret,

- att det i lagen om handel med läkemedel införs en bestämmelse som möjliggör vidareutdelning av jodtabletter till anställda eller de som vid en radiologisk nödsituation uppehåller sig i en kärnteknisk anläggning.

Ett genomförande av de åtgärder som presenteras i delbetänkandet beräknas kosta totalt 16,6 miljarder kronor under tidsperioden 2022–2035.
 
  © 2017 Jure AB