Prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt - 202021183 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
   
 
Titel:Prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
Utgivningsår:2021
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021183
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:183
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar i jaktlagen (1987:259) som gör det möjligt att meddela förbud mot och villkor för utfodring av vilt.

Förslaget innebär att länsstyrelsen i enskilda fall ska kunna besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn, om det behövs för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Beslut om förbud eller villkor ska avse ett visst begränsat område och gälla för en begränsad tid. Regeringen föreslås vidare få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vad förbud mot och villkor för utfodring får omfatta.

Enligt förslaget ska länsstyrelsen utöva tillsyn över att beslut om förbud och villkor följs och ha befogenhet att besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att besluten ska följas. Länsstyrelsens förelägganden ska få förenas med vite.

Det ska vara möjligt att överklaga beslut om förbud mot och villkor för utfodring till allmän förvaltningsdomstol. Även länsstyrelsens förelägganden ska kunna överklagas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.
 
  © 2017 Jure AB