SOU 2021:29 Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post - 9789152500835 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:29 Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post
   
 
Titel:SOU 2021:29 Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post
Utgivningsår:2021
Omfång:166 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152500835
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:29
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Utredningsuppdraget avser att se över postlagens (2010:1045) bestämmelser om tystnadsplikt m.m. i syfte att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete mot och förhindra illegal handel via post med bl.a. narkotika, vapen och explosiva varor. I uppdraget ingår också att överväga och lämna förslag på en reglering i postlagen som tillgodoser behovet av tystnadsplikt för uppgifter som handlar om att undersöka, öppna, granska eller hålla kvar försändelser enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) och att analysera och bedöma om tystnadsplikten enligt postlagen har en lämplig utformning i förhållande till bestämmelserna i 27 kap. RB om att hålla kvar och beslagta försändelser.

Sammanfattningsvis lämnar utredningen följande förslag:

- Det ska föras in en ny reglering i postlagen som ger aktörerna inom postverksamheten möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten i postlagen och lämna uppgifter som rör misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet, om fängelse är föreskrivet för brottet.

- Möjligheten för brottsbekämpande myndigheter att från postverk-samheten begära ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten i postlagen ska utökas till att omfatta brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer eller brottslig verksamhet som innefattar ett sådant brott.

- Det ska göras en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att Post- och telestyrelsen får större möjligheter att lämna uppgifter om misstänkta brott till brottsbekämpande myndigheter.

- Tystnadsplikten i postlagen ska omfatta även uppgifter som gäller att undersöka, öppna, granska eller hålla kvar försändelser enligt preventivlagen.

- Tystnadsplikten i postlagen för uppgifter om kontroll av försändelser ska omfatta verksamheten hos alla befordringsföretag, dvs. även verksamheten hos aktörer som befordrar paket. Den särskilda regleringen om tystnadsplikt för s.k. kurirföretag i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och tullagen (2016:253) kan därför upphävas.

- Bestämmelserna om tystnadsplikt i postlagen ska samlas i ett nytt, femte kapitel
 
  © 2017 Jure AB