SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan - 9789152501665 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
   
 
Titel:SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
Utgivningsår:2021
Omfång:502 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501665
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:59
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Detta med särskilt fokus på kortare väntetider. Utredningen presenterar här delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

I betänkandet föreslår utredningen bland annat följande:

Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet

Utredningen föreslår:

- att regeringen tillsätter en kommitté för regelbunden återkommande uppföljning och dialog med varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den regionala handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. Målet ska vara att genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska också vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs ledamöter utses av regeringen efter samråd med regionerna.

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information om patienters valmöjligheter

Utredningen föreslår:

- att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem genom att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information som möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela landet för vård till väntande patienter och få information om villkoren för nyttjande av den vården.

- att Socialstyrelsen ges ett flerårigt uppdrag att ansvara för kontinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika patientgrupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ges i uppdrag att återkommande utvärdera insatserna och följa upp kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter, bland annat genom kännedomsundersökningar.

- att regeringen under 5 år ska stimulera ett regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter inom olika områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksamhet kan vara produktions- och kapacitetsplanering och samordnade upphandlingar.

Nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Utredningen föreslår att det införs nya bestämmelser i hälso- och
sjukvårdsförordningen med följande innehåll:

- Regionerna ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans via telefon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till
personer med nedsatt tal och hörsel.

- Regionerna ska erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
och information om hälso- och sjukvårdsrådgivning på en webbplats
på andra språk än svenska under vissa förutsättningar.

- Den som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska,
om behov finns vid allvarlig händelse, besvara samtal från enskilda
som vistas i andra regioner och överföra samtal till de som bedriver
sådan verksamhet i andra regioner. Regionen ska säkerställa
att tekniska lösningar används som möjliggör detta.

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Utredningen föreslår att:

- Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera delar. Prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete
kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidareutvecklas.
En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna del
syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapacitet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genomföras
genom ett tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen. Jämfört med
den nuvarande överenskommelsen föreslår utredningen att en
större andel av överenskommelsens totala medel går till det strategiska utvecklingsarbetet.

- Modellen för uppföljning och prestationsersättning för kortare
väntetider ska, i likhet med den nuvarande modellen, innehålla
mått som berör primärvården och den specialiserade vården, där
barn- och ungdomspsykiatri följs och ersätts separat från övrig
specialiserad vård. Uppföljningsmåtten och prestationskraven
inom respektive område utvecklas för att ta mer hänsyn till aspekter
som är särskilt relevanta för personer med kronisk sjukdom, för
att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård
samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning
inom väntelistan.

- Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regionerna och
SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till väntetidsdatabasen. Den ska också innehålla krav på SKR om förbättrad presentation av väntetidsdata.

- Regeringen ska tillsätta en utvidgad och fördjupad granskning av
väntetidsdatabasens kvalitet.
 
  © 2017 Jure AB