SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk - 9789152501702 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
   
 
Titel:SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
Utgivningsår:2021
Omfång:556 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501702
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:61
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Utredningen om utvisning på grund av brott.

Utredningens uppdrag har omfattat tre huvudsakliga delar.

Den första delen har bestått i att göra en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. En fråga som stått i särskilt fokus har varit utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. I denna del har också ingått att ta ställning till om bestämmelsen om återreseförbud bör ändras samt om det bör införas en möjlighet till ny påföljdsbestämning när påföljden har lindrats på grund av utvisningsbeslutet, men detta sedan inte har kunnat verkställas. Slutligen har denna del av uppdraget omfattat att ta ställning till om åtgärder kan vidtas för att effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på grund av brott.

En vägledande princip för arbetet har varit att utvisningsfrågan ska bedömas på ett nyanserat sätt och att det ska finnas en proportion mellan brottslighetens allvar och rättsverkningarna för enskilda. En annan grundläggande utgångspunkt har varit att internationell rätt ska beaktas och respekteras. Utredningens strävan har också varit att regleringen till sitt utfall ska närma sig den i de övriga nordiska länderna.

Den andra delen har bestått i att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer. Närmare bestämt har uppdraget i denna del varit att ta ställning till dels hur skyddet mot utvisning för den som drabbats av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för offer för människohandel.

Den tredje och sista delen av uppdraget har varit att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott.
 
  © 2017 Jure AB