Ds 2021:23 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister - 9789152501740 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:23 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
   
 
Titel:Ds 2021:23 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Utgivningsår:2021
Omfång:248 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152501740
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:23
Ämnesord:Fastighetsrätt , Processrätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utredaren har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som effektivi­serar de kollektiva hyres­förhand­lingarna för bostads­lägenheter. I upp­draget har ingått att lämna förslag på ett oberoende skilje­förfarande för de årliga hyres­förhand­lingarna om justering av hyres­nivån. Uppdraget inne­bär att det skilje­förfarande som före­slås ska base­ras på ett sär­skilt avtal mellan de förhand­lande parterna.

I uppdraget har inte ingått att lämna förslag på någon materiell regel om hur de årliga ändringarna av hyrorna ska bestäm­mas.

Uppdraget har också omfattat att utreda och föreslå lämpliga tids­frister för hyres­förhand­lingarna och ekono­miska sank­tioner om en tidsfrist inte följs.

Utredaren har genom­fört upp­draget i nära dialog med de tre stora organisa­tionerna på bostads­hyres­mark­naden, dvs. Hyres­gäst­för­eningen Riks­förbundet, Sveriges Allmän­nytta och Fastighets­ägarna Sverige. Samtliga dessa organisa­tioner har ansett att det bör finnas ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för tvister som gäller de årliga hyres­förhand­lingarna. Organisa­tionerna har olika upp­fatt­ningar om hur tvist­lösnings­förfarandet bör vara utformat. Utredaren har vid utform­ningen av förslagen utgått från de ramar som direk­tiven för upp­draget innebär. Utredaren har strävat efter att lämna ett förslag som utgör en rimlig avväg­ning mellan de syn­punkter som organisa­­tionerna har fört fram.

I det följande samman­fattas de viktigaste bedöm­ningarna och förslagen.
 
  © 2017 Jure AB