SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys - 9789152503072 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys
– en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering
   
 
Titel:SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering
Utgivningsår:2022
Omfång:234 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503072
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om totalförsvarsanalys
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att precisera vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för, föreslå myndighetens ledningsform samt föreslå i vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten.

Utredningen föreslår att den nya myndigheten ska ha till huvuduppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret med ett fokus på totalförsvarets samlade funktionssätt och med utgångspunkt i det övergripande målet för totalförsvaret samt målen för det militära respektive det civila försvaret. Mottagare av myndighetens analyser och utvärderingar är regeringen, men resultaten av myndighetens arbete kommer även att vara till nytta för övriga aktörer inom totalförsvaret.

I enlighet med utredningsdirektiven ska myndighetens mandat inte omfatta försvarsunderrättelseverksamhet och viss underrättelseverksamhet som Säkerhetspolisen bedriver. Utredningen föreslår också att detsamma ska gälla för säkerhetsunderrättelseverksamhet som Försvarsmakten bedriver samt för frågor som rör regeringens och Regeringskansliets planering för och roll i operativ verksamhet under höjd beredskap.

 
  © 2017 Jure AB