SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val - 9789152502891 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val
   
 
Titel:SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val
Anmärkning:Slutbetänkande av 2020 års valutredning.
Utgivningsår:2021
Omfång:438 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152502891
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2020 års förverkandeutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:96
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Utredningsuppdraget:

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet. I en första etapp har utredningen bland annat behandlat frågor som rör otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, ordning och säkerheten i och kring val- och röstningslokaler, gruppröstning1 och reformen med avskärmning av valsedelsställ (se SOU 2021:7).

I en andra etapp, som utgör utredningens slutbetänkande, har utredningen bland annat haft att överväga om

- det bör inrättas en ordning med ett utpekat ansvar för samordningen av säkerhetsfrågor i valadministrationen,

- det bör införas en rutin för samordning och rapportering av incidenter i samband med val, och

- det finns behov av att införa särskilda regler och ackreditering för valobservatörer,

samt överväga och lämna förslag till

- åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt,

- åtgärder som kan bidra till att personer med synnedsättning ska kunna personrösta utan att tvingas röja valhemligheten för någon, samt

- åtgärder som kan bidra till att förenkla för utlandssvenskar att delta i riksdagsval och val till Europaparlamentet och om det är lämpligt att göra det möjligt för utlandssvenskar att under vissa förutsättningar brevrösta även från Sverige.

Som en följd av de remissynpunkter som lämnats över utredningens delbetänkande, konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU12 Valfrågor och den rådande covid-19 pandemin har utredningen dessutom tagit ställning till följande frågor:

- förutsättningar för att överklaga val,

- digitala röstkort,

- val vid allvarliga fredstida kriser, och

- rekrytering och utbildning av röstmottagare.

Ikraftträdande och genomförande

Utredningen förordar att de framlagda förslagen ska kunna tillämpas vid valet till Europaparlamentet 2024. Arbetet med att vidareutveckla prototyper som möjliggör röstning utan hjälp för personer med synnedsättning bör dock påbörjas snarast för att möjliggöra testning vid valet till Europaparlamentet 2024.
 
  © 2017 Jure AB