SOU 2022:6 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga ( 2 volymer) - 9789152503218 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:6 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga ( 2 volymer)
   
 
Titel:SOU 2022:6 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga ( 2 volymer)
Anmärkning:2 volymer
Utgivningsår:2022
Omfång:1140 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503218
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 835 SEK exkl. moms

 

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har sett över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I sitt slutbetänkande föreslår nu utredningen hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser långsiktigt bör utvecklas.

Utredningen föreslår bland annat

- att det ska införas ett nytt definierat begrepp och nya planeringsbestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen. Med katastrof ska avses en situation i hälso- och sjukvården där resurserna är otillräckliga för att utföra vård som inte kan anstå med normala kvalitetskrav och där det inte heller är möjligt att inom kort tillföra de nödvändiga resurserna

- att det ska införas bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att kommuner och regioner ska vara skyldiga att följa planeringsanvisningar för totalförsvarets hälso- och sjukvård och utföra de särskilda åtgärder för sådan hälso- och sjuk-vård som staten har bestämt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om sådana anvisningar och särskilda åtgärder

- att det ska införas bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att om en kommun eller en region drabbats av en katastrof är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp

- att det bör genomföras mer ingående analyser av de många olika frågor som rör hälso- och sjukvård i samband med Sveriges internationella samarbeten.

- att ämnet katastrofmedicin ska införas i grundutbildningen för både läkare och sjuksköterskor

- att de medel för kunskap om katastrofmedicin som sedan tidigare finns i Socialstyrelsens ramanslag överförs till ett särskilt forskningsanslag för katastrofmedicin

- en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen enligt vilken regioner med bibehållet huvudmannaskap och vårdgivaransvar får sluta avtal med kommunal eller statlig räddningstjänst om att utföra vård i väntan på sjuktransport,

- att Socialstyrelsen får i uppdrag att ingå avtal med regioner om sjukvårdsinsatser vid sjöräddningsinsatser på internationellt vatten

- att det i patientsäkerhetslagen införs en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att under höjd beredskap lämna uppgift till Försvarsmakten om huruvida Försvarsmaktens personal vistas på en sjukvårdsinrättning.
 
  © 2017 Jure AB