SOU 2022:5 Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning - 9789152503195 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:5 Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning
   
 
Titel:SOU 2022:5 Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning
Utgivningsår:2022
Omfång:184 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503195
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 259 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service.

Utredningens uppdrag har varit att med utgångspunkt i de ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen som föreslås av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté föreslå hur villkor för public service-innehåll på internet kan ställas upp och bedöma vilka av de nuvarande innehållsvillkor som gäller för public service-företagens sändningar i marknätet som är lämpliga att ställa upp för deras verksamhet på internet under den resterande delen av tillståndsperioden. I uppdraget har ingått att analysera om granskning i efterhand av public service-innehåll på internet utifrån de nya innehållsvillkoren kräver ändringar i uppdraget till granskningsnämnden för radio och tv (granskningsnämnden), överväga behovet av sanktioner vid överträdelse av innehållsvillkor och bedöma i vilken omfattning innehåll på internet bör omfattas av granskningsnämndens årliga uppföljning av public service-uppdraget under innevarande tillståndsperiod. Utredningen har även haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för att under nuvarande tillståndsperiod ställa upp innehållsvillkor för verksamhet som inte omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696) liksom att analysera hur en övergång till ett mer teknikneutralt public service-uppdrag kan ske från och med den 1 januari 2026.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera om nuvarande ordning för beslut vid förhandsprövning är motiverad och analysera möjligheterna att ändra den befintliga ordningen.
 
  © 2017 Jure AB