Prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet - 202122168 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet
   
 
Titel:Prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet
Utgivningsår:2022
Omfång:201 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122168
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:168
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för strandnära bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir betydligt enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter.

Det föreslås att lättnader i strandskyddet ska gälla i s.k. strandnära utvecklingsområden. Strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag minskas till 25 meter och det blir lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana vatten, under förutsättning att fri passage säkerställs. Regeringen föreslås också kunna meddela föreskrifter om att strandskydd inte ska gälla vid insjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats för vissa syften, bl.a. för att genomföra klimatanpassningsåtgärder.

Det föreslås att strandskyddet ska stärkas och förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.

Ändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB