Prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt - 202122171 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt
   
 
Titel:Prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt
Utgivningsår:2022
Omfång:185 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:171
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem.


Bland nyheterna kan följande nämnas:

- En förhands­tecknare ska få bättre infor­mation om förhands­avtalet och de risker som är för­knippade med det. En betänke­tid om minst sju dagar ska gälla för erbju­dandet.
- Den beräk­nade tiden för upp­låtelse av en lägen­het med bostads­rätt, som anges i ett förhands­avtal, ska inte få omfatta ett tids­intervall om mer än tre månader.
- Ett upplåtelse­avtal som innebär att bostads­rätts­havaren inte får tillträde till lägen­heten i sam­band med upplåtel­sen ska inne­hålla ett bestämt datum för tillträde.
- Kraven på den ekono­miska planen och på de intygs­givare som granskar planen ska skärpas.
- En medlem i en bostadsrätts­förening ska inte kunna ha mer än en röst på förenings­stämman.
- En bostads­rätts­förenings års­redo­visning ska inne­hålla särskild infor­mation som är till nytta för före­ningens intres­senter.

Lagändringarna före­slås träda i kraft den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB