Prop. 2021/22:184 Regional fysisk planering i Hallands län - 202122184 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:184 Regional fysisk planering i Hallands län
   
 
Titel:Prop. 2021/22:184 Regional fysisk planering i Hallands län
Utgivningsår:2022
Omfång:27 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122184
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:184
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändring i plan- och bygglagen som innebär att regional fysisk planering ska ske i Hallands län.

Sedan tidigare gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län.

Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Regionen är ansvarig för den regionala fysiska planeringen inom sitt län. Den ansvariga regionens uppgifter innefattar bl.a. att anta en regionplan. Denna plan ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Av regionplanen ska det bl.a. framgå hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med andra nationella, regionala och kommunala planer och program.

Förslaget syftar till att ge en förbättrad samhällsplanering i Hallands län. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB