Prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster - 202122208 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster
   
 
Titel:Prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster
Utgivningsår:2022
Omfång:70 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122208
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:208
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas lagförslag som syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tid efter den 31 december 2023.

Regeringen föreslår att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Vid behovsbedömningen ska kommunen ta särskild hänsyn till förutsättningarna för att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Förslaget syftar bland annat till att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden.

Vidare föreslår regeringen att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.


Propositionen innehåller även förslag till ett bemyndigande som ger
möjlighet att, i fråga om små enskilda avloppsanläggningar, meddela
föreskrifter om skyldighet att kontrollera anläggningens funktion och att
lämna vissa uppgifter till tillsynsmyndigheten.

Det föreslås därutöver att en felaktig hänvisning i 5 kap. miljöbalken
rättas till. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tid efter den 31 december 2023.
 
  © 2017 Jure AB