Prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft - 202122210 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft
   
 
Titel:Prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft
Utgivningsår:2022
Omfång:61 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122210
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:210
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

För att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft behöver regleringen av kommunens ställningstagande till vindkraft förtydligas. Kommunens rätt till inflytande över vindkraftsetableringar inom kommunen ska kvarstå, men formerna för detta regleras. Lagändringarna om kommunernas skyldighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en sådan begäran ska innehålla samt rättelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Förslaget innebär att kommunen på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. En begäran om kommunens ställningstagande ska innehålla en karta som utvisar det mark eller vattenområde som är avsett att tas i anspråk samt uppgifter om det högsta antalet vindkraftverk och deras högsta höjd. Kommunens ställningstagande ska motiveras och lämnas inom nio månader från det att en begäran har kommit in.

Kommunens ställningstagande ska utgöra en processförutsättning för
tillståndsprövningen. En ansökan om tillstånd till vindkraftsverksamhet
som inte innehåller ett kommunalt medgivande ska därför avvisas av
prövningsmyndigheten. Ett sådant medgivande ska även krävas för att
tillstånd ska kunna ges. Förslaget bedöms spara resurser hos projektörer, tillståndsmyndigheter och andra myndigheter samt vara positivt för sakägare och berörd allmänhet.

Det föreslås slutligen att en felaktig hänvisning i en bestämmelse i
17 kap. miljöbalken ska rättas till. Lagändringarna om kommunernas skyldighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en sådan begäran ska innehålla samt rättelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.
 
  © 2017 Jure AB