Prop. 2021/22:212 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess - 202122212 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:212 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess
   
 
Titel:Prop. 2021/22:212 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess
Utgivningsår:2022
Omfång:75 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122212
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:212
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

Ett certifierat byggprojekteringsföretag ska ha särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt tekniska egenskapskrav vid nybyggnad av sådana bostadshus som kommer att framgå av myndighetsföreskrifter. Företaget ska kunna styrka detta med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål.

Förslagen innebär vidare att en byggherre kan använda ett certifierat
byggprojekteringsföretag för projekteringen vid nybyggnad av sådana bostadshus som kommer att framgå av myndighetsföreskrifter. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte pröva sådana krav som omfattas av certifieringen, varken inför beslut om bygglov eller startbesked. Det ska vara frivilligt för en byggherre att använda ett sådant företag.

Förslagen påverkar inte byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand. Förslagen påverkar inte heller byggnadsnämndens bedömning av frågor om lämplig utformning och placering i förhållande till stads- och landskapsbild eller om en byggnad har en god form-, färg- och materialverkan.

Förslagen syftar till att öka förutsägbarheten och effektiviteten i
byggprocessen för de byggherrar som använder ett certifierat byggprojekteringsföretag och att underlätta repeterbara processer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB