SOU 2022:16 Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet - 9789152503560 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:16 Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet
   
 
Titel:SOU 2022:16 Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet
Utgivningsår:2022
Omfång:105 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503560
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Uppdraget handlar om myndigheters utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), så kallad försvarssekretess, till utländska aktörer.

Utredaren har haft att analysera om samma grunder bör gälla för utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess till en privaträttslig juridisk person i en annan stat som till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation. Vidare har utredaren haft att bedöma hur man lämpligen tydliggör regelverket med utgångspunkt i nuvarande praxis.

Utredningens slutsats är att det inte går att göra en tydlig åtskillnad på vilka överväganden en utlämnande myndighet i Sverige har att göra för att lämna uppgifter som omfattas av försvarssekretess till utländsk myndighet eller utländskt företag. Det mest relevanta är i vilken stat uppgifterna hamnar eller riskerar att hamna. De förslag utredningen lägger fram i betänkandet gör därför inte någon skillnad på utlämnande till utländska myndigheter, mellanfolkliga organisationer eller utländska företag.
 
  © 2017 Jure AB