Prop. 2021/22:277 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister - 202122277 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:277 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
   
 
Titel:Prop. 2021/22:277 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Utgivningsår:2022
Omfång:91 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122277
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:277
Ämnesord:Fastighetsrätt , Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det införs ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för tvister om de årliga hyres­ändringarna mellan de kollektivt förhand­lande parterna på hyres­marknaden.

Om parterna inte kommer överens om den årliga hyres­ändringen, ska hyres­nämnden på en parts begäran utse en särskild skilje­man att pröva tvisten. Parterna ska som utgångs­punkt vara skyldiga att ingå en förhand­lings­överens­kommelse i enlighet med skilje­mannens rekom­menda­tion till lösning av tvisten. Tvist­lösningen förut­sätter att parterna har avtalat om att använda sig av förfarandet.

Syftet med förslaget är att tvister om de årliga hyres­ändringarna ska kunna avgöras snabbt och enkelt och att de kollektiva förhand­lingarna ska kunna bedrivas mer effektivt. Tvist­lösnings­förfaran­det minskar risken för hyres­tvister mellan hyres­värdar och enskilda hyres­gäster och retro­aktiva hyres­höjningar för hyres­gästerna.

För att ytter­ligare effektivi­sera hyres­förhand­lingarna föreslås skärpta regler för hur förhand­lingarna ska bedrivas. Det införs en skade­stånds­skyldighet för en part som inte inställer sig till ett förhand­lings­samman­träde som ska hållas inom viss tid. Det föreslås också att det skade­stånd som en part ska ha rätt till om mot­parten bryter mot sin förhand­lings­skyldig­het ska uppgå till minst ett i lag angivet belopp.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB