SOU 2022:70 En uppväxt fri från våld - 9789152505243 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:70 En uppväxt fri från våld
– En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn
   
 
Titel:SOU 2022:70 En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn
Anmärkning:2 volymer
Utgivningsår:2023
Omfång:1201 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505243
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 831 SEK exkl. moms

 

Utredningen En uppväxt fri från våld har förslagit en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.


Utredningen föreslår bland annat:

- en struktur och organisation för att genomföra strategin med syfte att stödja arbetet mot dess mål

- en ny lag, lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar för att förebygga och bekämpa våld mot barn, som förtydligar hur kommunerna ska arbeta mot våld mot barn genom kommunövergripande kartläggning, analys och planering

- en satsning på sammanlagt en miljard kronor under strategiperioden för forskning om barn och våld samt statsbidrag till stöd för praktiknära forskning, metodutveckling eller implementering

- att regeringen vart tredje år upprättar en handlingsplan för att uppnå målen inom den nationella strategin

- insatsområden för respektive mål enligt följande:

Mål 1 – Våld mot barn ska förebyggas
- Förstärkt fokus på främjande och förebyggande arbete.

- Kunskapen om våld och våldets konsekvenser ska öka hos barn och vuxna.

- Stödet till föräldrar ska stärkas.

- Insatserna till barn och vuxna som utövar eller riskerar att utöva våld mot barn ska stärkas.

- Särskilda insatser ska vidtas för att skapa trygghet och förebygga våld i miljöer där barn vistas.

Mål 2 – Barns våldsutsatthet ska upptäckas

- Förutsättningarna för barn att reagera på våldet och signalera till omgivningen ska stärkas.

- Vuxnas förutsättningar och förmåga till upptäckt samt att agera vid tecken på våld ska förbättras.

- Informationshanteringen och omsorgen om barnet vid misstanke om våldsutsatthet ska förbättras.

Mål 3 – Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till

- Tillgängligheten till skydd, stöd och behandling ska förbättras.

- Barns delaktighet i utformning, genomförande och uppföljning av insatser ska stärkas.

- Förmågan och möjligheterna att fånga upp och möta varje barns behov ska förbättras.

- Samverkan och samordning av insatser ska stärkas.

- Stödet i barns vardag ska stärkas.

Mål 4 – Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses

- Barn ska få individanpassad information och ges goda förutsättningar att komma till tals och få sina åsikter beaktade.

- Yrkesverksamma ska bemöta barnet på ett respektfullt och an-passat sätt och ha särskild kompetens.

- Brottmålsprocessen ska vara så kort som möjligt utan att inskränka rättssäkerheten.

- Barn ska erbjudas stöd under och efter brottmålsprocessen.

- Samverkan måste ske med barnets behov i fokus – barnahusverk-samheter ska finnas i hela Sverige och utvecklas.

Mål 5 – Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas

- Barn ska ha en självklar roll inom kunskapsutvecklingen.

- Uppföljningen av våld som drabbar barn ska förbättras.

- Tillgången till kunskap ska öka.

- Stärkt implementering av tillgänglig kunskap.
 
  © 2017 Jure AB