SOU 2003:15 Läromedel - 9138219514 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:15 Läromedel
– specifikt
   
 
Titel:SOU 2003:15 Läromedel – specifikt
Utgivningsår:2003
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219514
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om läromedel för funktionshindrade
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att ett nytt läromedelsinstitut lokaliseras till Örebro. De nuvarande läromedelsenheterna vid Specialpedagogiska institutet läggs ner och det samlade ansvaret för läromedelsförsörjningen för funktionshindrade barn, elever och vuxenstuderande tillvaratas av det nyinrättade institutet. Det statliga läromedelsstödet skall omfatta funktionshindrade barn i förskolan, barn, ungdomar och vuxna inom det offentliga skolväsendet, sådana friskolor som står under statlig tillsyn, kompletterande utbildningar som berättigar till studiestöd eller statsbidrag samt folkhögskoleutbildning.
 
  © 2017 Jure AB