SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september - 9138219824 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september
   
 
Titel:SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:137.
Utgivningsår:2003
Omfång:345 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219824
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:11 september-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att statsmakterna uttryckligen ansluter sig till en grundlagstolkning som innebär att regeringen får insätta rikets försvarsmakt i strid för att möta ett väpnat angrepp även när det inte kommer från en främmande stat. En sådan tolkning har numera folkrättsligt stöd. Vidare föreslås en ny lag om vissa befogenheter för Försvarsmakten under fredstid som bygger på denna tolkning. Dessa gäller främst samverkan med Rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna när fara hotar. Övriga förslag gäller försvarets underrättelseverksamhet, polisens befogenheter och SÄPO:s roll. Här föreslås bl.a. att SÄPO skiljs från Rikspolisstyrelsen och ombildas till en icke-polisiär civil säkerhetstjänst direkt under regeringen. Flera av förslagen handlar i övrigt om en skärpning av samhällets kontrollmöjligheter i preventivt syfte, t.ex. genom informationsskyldighet, teleavlyssning och kameraövervakning.
 
  © 2017 Jure AB