SOU 2003:35 För den jag är - 9138219875 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:35 För den jag är
– Om utbildning och utvecklingsstörning
   
 
Titel:SOU 2003:35 För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2004:98 samt prop. 2005/06:148.
Utgivningsår:2003
Omfång:334 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219875
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Carlbeck-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet konstateras bl.a. att eleverna i den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux inte har samma valmöjligheter som övriga elever. Mål och syfte med undervisningen skiljer sig i vissa avseenden åt mellan de olika skolformerna. Elevökningen i särskolan är kraftig, men varierar mellan kommunerna. För många barn och föräldrar är särskolan det naturliga valet och föräldrarna är nöjda med sitt val. Men för en del föräldrar och barn innebär särskolan ett negativt val. Kommunernas fördelning av resurser kan utgöra ett hinder för integrationssträvanden. Särvuxresurser är också påfallande låga både i reella tal och i förhållande till satsningarna på övrig vuxenutbildning.
 
  © 2017 Jure AB