SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik - 9138220903 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik
– Slutbetänkande av Kommittén om genetisk integritet
   
 
Titel:SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik – Slutbetänkande av Kommittén om genetisk integritet
Anmärkning:Se även SOU 2002:119, prop. 2003/04:148, prop. 2005/06:64 samt prop. 2006/07:41.
Utgivningsår:2004
Omfång:496 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220903
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om genetisk integritet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:20
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

Denna utredning behandlar frågor som vem som skall få utföra genetiska undersökningar och vem som skall få efterforska genetisk information om andra. I den föreslås en ny lag om genetisk integritet med förbud för t.ex. arbetsgivare att efterforska genetisk information. Undantag ska göras för medicinska eller vetenskapliga ändamål, för bevisning i rättegång samt i vissa fall då informationen ska användas av en anhörig eller närstående. Ett begränsat undantag ska också gälla för försäkringsväsendet. Ett försäkringsbolag får efterforska och använda genetisk information vid riskbedömda personförsäkringar under vissa villkor. Förslag läggs också om regler för genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården, om genetisk fosterdiagnostik, om diagnostik på befruktade ägg i samband med provrörsbefruktning, gentester m.m. Behandlingar som kan resultera i ärftliga genetiska förändringar ska förbjudas. Kommittén är oenig. Till betänkandet har fogats reservationer och särskilda yttranden med hänvisning till bl.a. Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, Oviedokonventionen.
 
  © 2017 Jure AB