SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar av elever - 9138221365 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar av elever
   
 
Titel:SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar av elever
Anmärkning:Delbetänkande. Se även prop. 2005/06:38.
Utgivningsår:2004
Omfång:262 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221365
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skolansvarsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att kommun eller annan skolansvarig blir skadeståndsskyldig mot elev som diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den nya lagen skall även gälla vid mobbning av elever. Ett särskilt förbud skall gälla mot diskriminering av funktionshindrade elever genom brister i skollokalerna utformning. Skolornas tillämpning av lagen skall stå under tillsyn inte bara av Skolverket, Jämo, DO, HomO och Handikappombudsmannen, utan även av Barnombudsmannen (BO). Lagen skall tillämpas även vid utbildning av t.ex. vuxna på folkhögskolor.
 
  © 2017 Jure AB