SOU 2004:55 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering - 9138221462 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:55 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
   
 
Titel:SOU 2004:55 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
Anmärkning:Delbetänkande. Se prop. 2004/05:147 samt slutbetänkande SOU 2006:22 del 1 och 2.
Utgivningsår:2004
Omfång:616 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221462
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Diskrimineringskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:55
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås ändringar i jämställdhetslagen och övriga diskrimineringslagar med syftet att ytterligare motverka könsdiskrimineringen i samhället. Genom förslagen genomförs tre EU-direktiv om könsdiskriminering:
- likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG med ändring enligt 2002/73/EG)),
- direktivet om social trygghet (79/7/EEG) och
- direktivet om egen rörelse (86/613/EEG).
 
  © 2017 Jure AB