SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen - 913821296X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen
   
 
Titel:SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen
Anmärkning:Se även bilagedel.
Utgivningsår:2000
Omfång:448 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821296X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om läkemedelsförmånen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 243 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås bl.a. att kostnadstaket på 1800 kronor för läkemedel behålls, men att dagens förmånstrappa med fyra steg avskaffas. För flerbarnsfamiljer sänks det till 900 kronor för barnen tillsammans. När kostnadstaket uppnåtts tas en expeditionsavgift på 40 kronor ut varje gång man hämtar ut läkemedel. Här införs ett kostnadstak på 1000 kronor. Avgiften är till för att dämpa de kostnadsdrivande effekterna med dagens frikortsystem. Utredningen anser att en del receptbelagda läkemedel (t.ex. insulin) inte bör subventioneras. En statlig nämnd föreslås få till uppgift att pröva vilka läkemedel som skall omfattas av rabatt. Frågan gäller bl.a. de s.k. livsstilsläkemedlen. Den fria förskrivningsrätten bör kvarstå oförändrad. Besparingen för staten beräknas till drygt 3,5 miljarder kronor.
 
  © 2017 Jure AB