SOU 2005:96 En effektiv förvaltning för insatsförsvaret - 9138224623 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:96 En effektiv förvaltning för insatsförsvaret
   
 
Titel:SOU 2005:96 En effektiv förvaltning för insatsförsvaret
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:64.
Utgivningsår:2005
Omfång:170 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224623
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försvarsförvaltningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Utredningen har kommit till slutsatsen att de kvantitativa men också kvalitativa förändringarna som övergången från ett invasions- till insatsförsvar innebär inte fått tillräckligt genomslag i försvarsförvaltningen.

Bland förslagen:
– Ytterligare reduceringar av den centrala ledningen inom Försvarsmakten.
– Försvarsforskningen bör prioriteras i sak och till ambition.
- Underrättelsetjänsten bör utredas vad gäller styrning och organisation m.m.
– Förvaltningen av mark, anläggningar och lokaler bör rationaliseras.
– Formerna för mönstring och inskrivning bör anpassas till det framtida behovet av värnpliktiga i Försvarsmakten.
– Elevvolymerna i den högre officersutbildningen bör reduceras avsevärt.
– En förändrad materiel- och teknikförsörjningsprocess bör införas.

Mängden egenutvecklad materiel bör minska, särpräglade krav undvikas och färdigutvecklad materiel utgöra förstahandsalternativet vid anskaffning. En förändrad ansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin föreslås. Materielförvaltningens organisation bör omstruktureras i enlighet med detta.
 
  © 2017 Jure AB