SOU 2006:36 För studenterna ... om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar - 9138225530 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:36 För studenterna ... om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar
   
 
Titel:SOU 2006:36 För studenterna ... om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar
Utgivningsår:2006
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225530
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Studentkårsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Förslagen tar sin utgångspunkt i det faktum att det sedan mycket länge funnits - och alltjämt finns - tydliga bindningar och starka ömsesidiga intressen mellan högskolorna och de obligatoriska studentsammanslutningarna. Studentkårerna skall självständigt bevaka och kritiskt granska utbildningen och därmed bidra till en hög utbildningskvalitet. De är föreskrivna i lag och förordning och de kan inte upplösas genom medlemsbeslut. De är förvaltningsrepresentationer för alla studenter och de är inte självstyrande föreningar. Utifrån dessa utgångspunkter lägger utredningen fram ett förslag till reformerat obligatorium. Förslaget stärker enskilda studenters inflytande och rättssäkerhet och stärker samtidigt legitimiteten hos studentkårer, nationer och de särskilda studentföreningarna. Detta lägger en stabil grund för en högkvalitativ högre utbildning.
 
  © 2017 Jure AB