Prop. 2008/09:40 Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:40 Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Utgivningsår:2008
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:40
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en komplettering av bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond, så att det klart framgår att återföring av avdragen ska ske i en bestämd ordning.

Det föreslås vidare att bestämmelserna i 35 kap. 3 och 5 §§ förtydligas beträffande möjligheten att med avdragsrätt lämna koncernbidrag till och från ett under beskattningsåret förvärvat företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Enligt propositionens förslag ska det vara möjligt att lämna koncernbidrag till och från ett sådant företag. Vidare föreslås att bestämmelsen i 36 kap. 3 § förtydligas på motsvarande sätt beträffande möjligheten att i kommissionärsförhållanden fördela resultatet mellan kommittentföretaget och kommissionärsföretaget när det sistnämnda är ett lagerbolag.

Vidare föreslås att hanteringen av säkerheter i samband med skalbolagsdeklaration förenklas på så sätt att fysiska personer som avyttrar en andel i ett skalbolag endast ska behöva ställa säkerhet när Skatteverket begär detta.

En ändring föreslås i de så kallade 3:12-reglerna som innebär att årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid den tidpunkten. Årets gränsbelopp ska kunna utnyttjas vid kapitalvinstberäkning även om utdelning inte skett före avyttringen. Vidare görs ett förtydligande så att det framgår att rätten till årets gränsbelopp inte går förlorad efter förvärv genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. I fråga om periodiseringsfonderna, koncernbidragen, resultatfördelningen inom kommissionärsförhållanden och beräkning av årets gränsbelopp föreslås att de tillämpas första gången vid 2010 års taxering. I fråga om skalbolagsdeklarationerna föreslås att lagändringarna tillämpas på avyttringar som sker efter den 31 december 2008.
 
  © 2017 Jure AB