Prop. 2008/09:55 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:55 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809055
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:55
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett avtal om informationsutbyte mellan Sverige och Isle of Man. Avtalet gör det möjligt för skattemyndigheterna i dessa länder att utbyta upplysningar i skatteärenden och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner andra avtal mellan Sverige och Isle of Man. Det rör ett avtal för att undvika dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, ett avtal för att undvika dubbelbeskattning av fysiska personer samt ett avtal om förfarandet för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

Avtalen är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi med syftet att de nordiska länderna ska ingå avtal om utbyte av information med skatteparadis.
 
  © 2017 Jure AB