Prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande
� kårobligatoriets avskaffande
   
 
Titel:Prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande � kårobligatoriets avskaffande
Utgivningsår:2009
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:154
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen förändringar i högskolelagen (1992:1434), fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inkomstskattelagen (1999:1229). Syftet med förändringarna är att avskaffa kårobligatoriet och införa ett modernt system för studentinflytande. Regeringen föreslår att universitetet eller högskolan efter ansökan ska utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. I propositionen föreslår regeringen att vissa krav på studentkårerna avseende syfte, verksamhetsområde, medlemskap, organisation och förutsättningar att representera studenterna ska regleras för att möjliggöra ett likvärdigt studentinflytande. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan i dag åtnjuter föreslås behållas. Skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet ska emellertid inte finnas kvar.

Regeringen gör vidare den bedömningen att universitet och högskolor bör ta ett utökat ansvar för studiesociala frågor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
 
  © 2017 Jure AB