Prop. 2009/10:201 Gränser i skog
   
 
Titel:Prop. 2009/10:201 Gränser i skog
Utgivningsår:2010
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910201
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:201
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås att tillståndskravet i skogsvårdslagen för avverkning av skyddsskog och svårföryngrad skog upphävs. I stället ska lagens generella krav på underrättelse till Skogsstyrelsen om planerade avverkningar gälla. Tillstånd ska dock krävas även i framtiden när det gäller fjällnära skog.
Häri föreslås även att skogsägarnas skyldighet att samråda med berörda samebyar före avverkning inom renskötselns åretrunt-marker ska kvarstå. Dessutom införs ett förbud mot avverkning i sådana fall då denna ger ett väsentligt bortfall av renbete eller i övrigt är negativ för rennäringen.
 
  © 2017 Jure AB