Prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer
   
 
Titel:Prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer
Utgivningsår:2012
Omfång:183 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:85
Ämnesord:Familjerätt , Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention). Konventionen syftar till att stärka skyddet för barn i internationella situationer. Genom en tillämpning av konventionen ska man kunna undvika konflikter mellan olika rättssystem som gäller behörighet, tillämplig lag eller erkännande och verkställighet av domar och andra avgöranden. Syftet med konventionen är också att utveckla det internationella samarbetet när det gäller skydd av barn.

Regeringen föreslår att konventionen blir en del av svensk lagstiftning genom en särskild lag, som också innehåller kompletterande bestämmelser om bland annat beslut om tillfälliga skyddsåtgärder och handläggningen av ärenden om att få förklarat att ett utländskt avgörande är verkställbart i Sverige.

Det föreslås en reglering i lag av förutsättningarna för placering av ett barn över nationsgränserna med stöd av samarbetsbestämmelserna i 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen. För att en sådan placering ska få äga rum måste det bedömas vara bäst för barnet att placeras i det aktuella landet.

Det föreslås slutligen att det inte längre ska krävas att barnet och barnets föräldrar är svenska medborgare för att en anmälan om gemensam vårdnad ska kunna göras direkt till Skatteverket. Det ska räcka att barnet är folkbokfört här i landet.

De lagar som ansluter till 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagändringen i föräldrabalken om anmälan om gemensam vårdnad föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB