Regeringens skrivelse 2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar
Utgivningsår:2012
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112091
Serie:Propositioner nr. 2011/12:91
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen åtgärder som vidtagits de senaste åren för att förbättra säkerheten i statens betalningar. Några av de viktigare åtgärderna:

En årlig process i syfte att få en tydligare bild av de samlade riskerna i statens betalningsmodell har inrättats fr.o.m. 2012. Riksgäldskontoret har tilldelats ansvaret för att göra en sammanställning av riskerna. På begäran ska myndigheterna lämna uppgifter till Riksgäldskontoret. Senast den 1 november varje år ska Riksgäldskontoret lämna en redogörelse till regeringen avseende de samlade riskerna i den statliga betalningsmodellen.
Myndigheternas ansvar för säkerheten i sina betalningar har förtydligats i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning samt i anslutande föreskrifter och allmänna råd. En myndighet ska analysera de risker som är förknippade med myndighetens betalningar.
Säkerhetskraven har höjts i ramavtalen för betaltjänster. De ramavtal som trädde i kraft den 1 april 2011 innehåller bl.a. funktionalitet för beloppsgränser för utbetalningar från myndigheternas bankkonton hos samtliga ramavtalsbanker. Avtalen innehåller även utökade möjligheter för myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar att avropa reservrutiner.
Regeringskansliet har gett en sakkunnig person i uppdrag att se över frågor och regelverk kring identifikation av behöriga företrädare för myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2012.
Ansvarsförhållandena när det gäller säkerheten i betalningsmodellen är i grunden oförändrade. Det är således även fortsättningsvis myndighetens eget ansvar att kontrollera att samtliga utbetalningar görs till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt.
 
  © 2017 Jure AB