Prop. 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming
   
 
Titel:Prop. 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming
Utgivningsår:2012
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:37
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas ett förslag till ändring av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, som utgör en omarbetning av förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i gemenskapen. Det föreslås att bestämmelserna om möjligheten för tillsynsmyndigheten att dels meddela förelägganden och förbud mot den som inte följer reglerna i förordning (EG) 717/2007, dels pröva tvister som har samband med skyldigheter enligt den förordningen, ändras så att hänvisningarna i stället avser förordning (EU) nr 531/2012.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.
 
  © 2017 Jure AB