Prop. 2012/13:89 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter
   
 
Titel:Prop. 2012/13:89 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter
Utgivningsår:2013
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:89
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Riksdagen föreslås godkänna protokoll undertecknat den 7 februari 2013 om ändring i avtalet den 24 juni 1997 mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Vidare föreslås riksdagen godkänna överenskommelse mellan Sverige och Indien, undertecknad den 7 februari 2013, om anstånd med betalning av skatter under förfarande för ömsesidig överenskommelse enligt skatteavtalet mellan länderna. Riksdagen föreslås även anta en lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien. Avtalet undertecknat den 24 juni 1997, i den lydelse som det fått genom protokollet undertecknat den 7 februari 2013, ska då gälla som lag i Sverige. Detsamma gäller den överenskommelse om anstånd med betalning av skatter som undertecknades samma dag.
Skatteavtalets bestämmelser om informationsutbyte uppdateras dels till internationell standard, dels att möjlighet ges för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

 
  © 2017 Jure AB