Prop. 2013/14:18 Ersättning enligt växtskyddslagen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:18 Ersättning enligt växtskyddslagen
Utgivningsår:2013
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:18
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt , Skadeståndsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I växtskyddslagen (1972:318) anges att ersättning av allmänna medel kan ges för kostnad eller förlust som föranletts av beslut om att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare enligt växtskyddslagen eller före-skrifter som meddelats med stöd av lagen. I propositionen föreslås att det i växtskyddslagen införs ett krav på att det ska finnas särskilda skäl för att ersättning ska kunna ges. Ett sådant krav uppställs för närvarande i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. Vidare föreslås att det införs ett nytt bemyndigande i växtskyddslagen som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om sådan ersättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB