Regeringens skrivelse 2013/14:60 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:60 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012
Utgivningsår:2013
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314060
Serie:Propositioner nr. 2013/14:60
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2012 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar även en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Skrivelsen omfattar inte användningen av dessa tvångsmedel i Säkerhetspolisens verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB