Prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess
   
 
Titel:Prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess
Utgivningsår:2014
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:173
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att viss praxis för hur riksdagen fattar beslut om statens budget blir lagfäst. Dessutom föreslås att det införs krav på att utvärdera de budgetpolitiska målen och på hur målen ska följas upp. Förslagen ingår i propositionen En utvecklad budgetprocess som regeringen lämnar till riksdagen idag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014 vilket innebär att de tillämpas vid behandlingen av statens budget för 2015.

Bakgrund
Propositionen tar sin utgångspunkt i betänkandet En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) från den parlamentariskt sammansatta Budgetprocesskommittén. Kommittén hade till uppdrag att utifrån erfarenheterna av nuvarande lagar och praxis stärka och förtydliga budgetramverket. Utredningen överlämnades till regeringen den 3 oktober 2013 och har därefter remissbehandlats. I propositionen ingår de förslag och bedömningar där det rådde parlamentarisk samsyn i Budgetprocesskommittén.
 
  © 2017 Jure AB