Prop. 2013/14:164 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2013/14:164 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
Utgivningsår:2014
Omfång:114 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:164
Ämnesord:Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Denna proposition innehåller förslag till ändringar i tullagen och offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna föreslås med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB