Prop. 2013/14:150 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan
   
 
Titel:Prop. 2013/14:150 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan
Utgivningsår:2014
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:150
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 5 december 2013 om ändring i avtalet den 21 januari 1983 mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, ändrat genom protokoll den 19 februari 1999. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 21 januari 1983, i den lydelse som avtalet fått genom protokoll undertecknade den 19 februari 1999 och den 5 december 2013, ska gälla som lag i Sverige.

Protokollet undertecknat den 5 december 2013 om ändring i skatteavtalet innebär bl.a. att villkoren för undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag lättas upp. Vidare undantas ränta, utom i vissa särskilt angivna fall, och royalty från beskattning i källstaten. Genom protokollet införs också bl.a. bestämmelser om skiljeförfarande i fall av dubbelbeskattning och en ny artikel om informationsutbyte i skatteärenden. I övrigt moderniseras vissa artiklar i avtalet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB