Prop. 2013/14:172 Allas kunskap
� allas bildning
   
 
Titel:Prop. 2013/14:172 Allas kunskap � allas bildning
Utgivningsår:2014
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314172
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:172
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ett mål för folkbildningspolitiken. En ny, egen målformulering för den statliga folkbildningspolitiken förtydligar statens ambitioner med politiken och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. Målet för vuxenutbildningen omfattar i dag även folkbildningspolitiken.

Det föreslås ett tillägg i ett av de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen.

Vidare föreslås att de av riksdagen fastställda sju verksamhetsområdena upphävs.

En ny modell för oberoende statlig utvärdering av folkbildningen föreslås. Statskontoret bör ges i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Myndigheten för kulturanalys bör förse Statskontoret med relevanta underlag.

Ett antal bedömningar redovisas också avseende folkbildningens betydelse för och arbete med olika samhällsområden och frågor.
 
  © 2017 Jure AB