Prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
   
 
Titel:Prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
Utgivningsår:2014
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314220
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:220
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

Skollagen föreslås ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- eller förskollärarexamen. Det ska alltså inte längre vara ett krav att en lärare eller förskollärare har genomfört en introduktionsperiod för att en legitimation ska kunna meddelas. Det krav på lämplighet att bedriva undervisning, som har samband med kravet på en genomförd introduktionsperiod, ersätts av en reglering som innebär att legitimation inte ska få meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats om den sökande hade varit legitimerad. För att nyexaminerade lärare och förskollärare ska få stöd även fortsättningsvis föreslås att huvudmännens nuvarande skyldighet, att på begäran ge en anställd lärare eller förskollärare en introduktionsperiod för att kunna ansöka om legitimation, ska ersättas med en motsvarande skyldighet ifråga om en nyanställd lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och som är ny i yrket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB