Prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet
Utgivningsår:2014
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:143
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen om svenskt medborgarskap.

En ny s.k. portalparagraf om medborgarskapets betydelse föreslås, som ska lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

Vidare föreslås att kommunerna ska vara skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

Även reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse föreslås bli ändrade på så sätt att kvinnor och män likställs när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födelsen om en förälder till barnet är det.

Dessutom föreslås bl.a. att man genom anmälan ska kunna återfå ett svenskt medborgarskap som man förlorat till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB