Regeringens skrivelse 2013/14:211 Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:211 Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen
Utgivningsår:2014
Omfång:114 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314211
Serie:Propositioner nr. 2013/14:211
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden omfattar bl.a. ett skydd för områden som är av särskilt intresse för staten på grund av exempelvis deras natur- eller kulturvärden, materialförekomst eller betydelse för rennäringen. Sådana s.k. riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de aktuella värdena.

Riksrevisionen har granskat statens hantering av riksintressen i förhållande till medborgarnas behov av bostäder. Granskningen har redovisats i rapporten Statens hantering av riksintressen - ett hinder för bostadsbyggande (RiR 2013:21).

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport och redogör för åtgärder som vidtagits inom det område som granskningen omfattar.
 
  © 2017 Jure AB