Regeringens skrivelse 2013/14:196 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:196 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013
Utgivningsår:2014
Omfång:108 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314196
Serie:Propositioner nr. 2013/14:196
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning under perioden 2009-2013. Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken, att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer. Utvärderingen avser såväl regeringens styrning som Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Skrivelsen ska överlämnas till riksdagen senast den 25 april vartannat år.
 
  © 2017 Jure AB