Prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
   
 
Titel:Prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Utgivningsår:2014
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314256
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:256
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det ska införas en ny lag som ska ange vilka åtgärder som får vidtas för att säkerställa efterlevnaden av polismans eller tulltjänstemans hindrande av fortsatt färd samt polismans beslut om att fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden.

Det föreslås att det ska finnas en möjlighet för en polisman eller tulltjänsteman att omhänderta fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden, frakthandlingar och registreringsskyltar. För att söka efter sådan egendom ska en polisman eller tulltjänsteman få kroppsvisitera fordonets förare och genomsöka fordonet eller fordonståget.

Om det finns synnerliga skäl ska även fordonets passagerare få kroppsvisiteras. Om det av särskilda skäl kan antas att ett omhändertagande av sådan egendom inte är tillräckligt ska Polismyndigheten eller Tullverket få besluta att fordonet eller fordonståget ska förses med mekanisk, elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning). En åtgärd ska i normalfallet få bestå i högst 24 timmar, men om fordonet utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten ska åtgärden upphöra först när det inte längre finns skäl för den. Åtgärder som får bestå längre än 24 timmar ska kunna omprövas och överklagas till allmän domstol. Om omhändertagen egendom inte hämtas ut när åtgärden har upphört föreslås att egendomen ska få säljas eller förstöras.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.
 
  © 2017 Jure AB