Regeringens skrivelse 2014/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2015
Omfång:135 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415140
Serie:Propositioner nr. 2014/15:140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen avstatens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskanslietförvaltade vid årsskiftet 2014/15.

Riksdagen har beslutat om att regeringen ska lämna en årlig redogörelse för företag med statligt ägande (prop. 1980/81:22, bet. 1980/81:NU29, rskr. 1980/81:147). Redogörelsen har under åren utvecklats både till form och till innehåll. Syftet med redogörelsen är att beskriva statens företagsägande och de värden som finns i bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande utgör regeringens årliga redogörelse (se bilagan).

I verksamhetsberättelsen som bifogas denna skrivelse redovisas hur förvaltningen av statens bolagsägande utvecklades under 2014 och fram t.o.m. den 1 maj 2015. I redovisningen ingår dels information om aktiebolag vars aktier förvaltas av Regeringskansliet, dels information om organisationerna Svenska skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt för hur förvaltningen och bolagen utvecklats under året.

Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. För att åstadkomma detta är det bl.a. viktigt att ge bolagen förutsättningar och möjligheter att utvecklas och fortsätta konkurrera på sina marknader. Det är viktigt att staten är en aktiv, professionell ägare med fokus på långsiktigt värdeskapande. Regeringen ser ständigt över portföljen av bolag för att pröva skälen för fortsatt statligt ägande, men också som ett led i att överväga bolagens olika uppdrag och inriktningar. Försäljning av statlig egendom ska enligt 8 kap. 7 § budgetlagen (2011:203) ske affärsmässigt.

I verksamhetsberättelsen finns vidare information om statens förvaltningskostnader, bl.a. interna kostnader och kostnader för köpta tjänster. I verksamhetsberättelsen beskrivs också processen för att nominera styrelseledamöter. I ett avsnitt beskrivs regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. I andra avsnitt behandlas bolagens ekonomiska mål. I verksamhetsberättelsen beskrivs även hållbarhetsarbetet i bolagen med statligt ägande, med konkreta exempel från Aktiebolaget Svensk Bilprovning och Infranord AB. I ett avsnitt redogörs för Regeringskansliets arbete med att fastställa s.k. uppdragsmål (mål för de särskilt beslutade samhällsuppdragen) med ett exempel (AB Svensk Exportkredit).

Könsuppdelad statistik finns för styrelse, VD och ledningsgrupp. En sammanställning av fördelningen mellan revisionsarvoden och övriga arvoden som utbetalats till revisorer presenteras också. Vidare redovisas en konsoliderad balans- och resultaträkning. Det finns också en sammanfattande redovisning över beslutade utdelningar från och anslag till bolag med statligt ägande.

Liksom tidigare år finns i verksamhetsberättelsen företagspresentationer som innehåller en kortfattad ekonomisk redovisning, en presentation av bolagets verksamhet och mål samt en uppföljning av det gångna verksamhetsåret. I verksamhetsberättelsen utvärderas också dessa mål. I syfte att tydliggöra bakgrunden och motiven till att staten äger bolaget inleds varje företagspresentation med en ingress som ger en översiktlig bild av bolagets historik och verksamhet. Som ett komplement till denna översikt finns en förteckning över de förslag som regeringen lämnat till riksdagen och som behandlar de aktuella bolagen. I företagspresentationen finns även information om bolagens styrelseledamöter och deras arvoden. I presentationen redovisas också om bolaget har etik-, jämställdhets- och miljöpolicy, miljöledningssystem, redovisar enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) eller lämnar en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative). Vidare finns redovisning av könsfördelning för bolagets anställda, ledningsgrupp och styrelse.
 
  © 2017 Jure AB