Prop. 2014/15:139 Europeisk skyddsorder
   
 
Titel:Prop. 2014/15:139 Europeisk skyddsorder
Utgivningsår:2015
Omfång:140 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415139
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:139
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Genom en ny lag om europeisk skyddsorder föreslås regler som stärker skyddsbehövandes ställning. I propositionen föreslås att kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i en medlemsstat i EU ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, om den skyddsbehövande beger sig till den staten.

Förslaget är ett led i att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern, som bygger på ett initiativ från bl.a. Sverige. Den föreslagna lagen bidrar till den fria rörligheten för skyddsbehövande genom regler som innebär att de kan röra sig fritt inom EU med bibehållet skydd.

Den nya lagen gäller dels för beslut om europeiska skyddsordrar som
meddelas i Sverige för att erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, dels för sådana beslut som meddelas i en annan medlemsstat för att erkännas och verkställas i Sverige. De skyddsåtgärder som kan ligga till grund för en europeisk skyddsorder ska vara av straffrättslig karaktär. I den nya lagen föreslås att svenska kontaktförbud ska kunna ligga till grund för utfärdande av en europeisk skyddsorder för översändande till en annan medlemsstat och att en europeisk skyddsorder som översänds till Sverige ska verkställas genom ett förbud som motsvarar ett sådant kontaktförbud.

Den nya lagen och följdändringar i lagen om beräkning av lagstadgad tid, lagen om belastningsregister samt offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB